„Zwiększenie konkurencyjności firmy OPTIM PROJEKT poprzez poszerzenie palety usług w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizy danych o
budynkach oraz poprawę jakości świadczonych usług w obszarze inżynierii budowlanej.”

Cele projektu i planowane efekty:

Celem projektu jest osiągnięcie wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa OPTIM PROJEKT dzięki znacznej poprawie jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie na rynek nowej usługi w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizy danych o budynkach. Wdrożenie nowej technologii pozwoli poszerzyć rynki zbytu poprzez umożliwienie ekspansji na rynki zagraniczne dzięki rozwojowi świadczenia usług do poziomu oczekiwanego przez te rynki.

Realizacja projektu pozwoli wprowadzić na rynek dwie nowe usługi, pierwszą polegającą na budowie i dostarczeniu cyfrowego modelu budynku oraz usługę BIM Managera. Rezultatem projektu w skali przedsiębiorstwa jest także znaczna poprawa jakości świadczonych do tej pory usług takich jak projektowanie konstrukcji budowlanych, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pełnienie funkcji inżyniera kontraktu.

Realizacja projektu przyniesie także znaczne korzyści ekonomiczne dla firmy Wnioskodawcy oraz jego klientów. Zgodnie z przeprowadzoną analizą finansową projektu prognozuje się znaczny wzrost wartości przedsiębiorstwa oraz wysoką rentowność inwestycji. Dla klientów OPTIM PROJEKT korzyści ekonomiczne będą się przejawiały w obniżeniu kosztów realizacji danej inwestycji dzięki efektom zastosowania nowej technologii BIM w procesie inwestycyjnym.

Wdrożenie projektu przyniesie także korzyści społeczne w postaci stworzenia nowych miejsc pracy.


Wartość projektu: 226.812,00 zł


Wkład Funduszy Europejskich: 90.356,00 zł

Projekt realizowany w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.